Koninklijke BAM Groep wil Heilijgers overnemen

20 november 1998 10:50 - Koninklijke BAM Groep nv
  • Uitgifte aandelen
  • Handhaving winstprognose

A. Voorgenomen overname van Heiliigers Bouw te Amersfoort

Koninklijke BAM Groep N. V. te Bunnik (opgericht in 1869, actief in utiliteitsbouw, woningbouw, vastgoedontwikkeling, infrastructuur en installatietechniek) is in onderhandeling over de overname van Heilijgers Bouw B.V. te Amersfoort. Thans bevinden de onderhandelingen zich in het stadium dat verwacht mag worden dat definitieve overeenstemming zal worden bereikt over de overname van Heilijgers door Koninklijke BAM Groep.

Heilijgers, opgericht in 1913, is actief in de vastgoedontwikkeling, woningbouw en utiliteitsbouw. Geografisch ligt het zwaartepunt van de activiteiten van Heilijgers in midden Nederland.

De voorgenomen acquisitie past in de strategie van Koninklijke BAM Groep, die er mede op is gericht haar positie als ontwikkelende bouwer te versterken. Met Heilijgers zal Koninklijke BAM Groep haar positie in de regio Amersfoort wezenlijk versterken, een regio waar zij tot op heden slechts beperkt actief was. Er is nauwelijks sprake van overlapping van werkterreinen.

Heilijgers realiseert met circa 250 medewerkers een omzet op jaarbasis van circa NLG 150 miljoen. De onderneming zal onder haar huidige directie binnen Koninklijke BAM Groep gaan opereren.

De acquisitie van Heilijgers zal direct bijdragen aan het groepsresultaat van Koninklijke BAM Groep. Na de overname zal de jaaromzet 1999 van Koninklijke BAM Groep naar verwachting circa NLG 2,3 miljard bedragen. De verdeling van deze omzet zal bij benadering als volgt zijn:

Bouwen vastgoedontwikkeling

NLG 1.500 miljoen

Infrastructuur

NLG 550 miljoen

Installatietechniek

NLG 250 miljoen

De koopprijs van de aandelen Heilijgers zal worden voldaan in contanten.

De betrokken ondernemingsraden zal om advies worden gevraagd; de vakorganisaties zijn heden geïnformeerd. De voorgenomen overname zal worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

B. Onderhandse plaatsing aandelen

Koninklijke BAM Groep heeft besloten tot uitgifte van 205.000 nieuwe gewone aandelen. De koers van uitgifte wordt gebaseerd op de slotkoers van donderdag 19 november 1998. De aandelen zullen ten volle gerechtigd zijn tot het dividend over het boekjaar 1998 en volgende boekjaren. De opbrengst van de emissie zal worden aangewend voor de versterking van de balansverhoudingen, mede verband houdende met de voorgenomen acquisitie van Heilijgers. Na plaatsing bedraagt het aantal uitstaande gewone aandelen Koninklijke BAM Groep N.V. 2.269.689.

De plaatsing van de nieuwe aandelen geschiedt door bemiddeling van Kempen & Co N. V.

C. Vooruitzichten

De onderneming houdt onverkort vast aan haar winstprognose voor het gehele jaar 1998, zoals vermeld in het half jaarbericht van 23 september 1998. Daarin is de verwachting uitgesproken dat de nettowinst over het gehele jaar 1998, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, aanzienlijk hoger zal zijn dan over 1997. De overname van Heilijgers zal, mede rekening houdend met voornoemde uitgifte van nieuwe aandelen, positief bijdragen aan de winst per aandeel.

Bunnik, 20 november 1998

Raad van Bestuur Koninklijke BAM Groep N. V.

Voor nadere informatie:

De heer J. Ruis, telefoon 030 -659 8365