Persbericht

23 augustus 1988 14:42 - Koninklijke BAM Groep nv

Besprekingen inzake overname van de bouw- en installatiebedrijven van de Geldens groep door BAM Holding n.v.

Tussen BAM Holding n.v. te zeist en de Geldens groep b.v. te Bunnik worden onderhandelingen gevoerd over de overname van de tot de Geldens groep behorende dochterondernemingen werkzaam op het gebied van de utiliteitsbouw, beton- en waterbouw, woningbouw, installatietechniek en energiesystemen. te weten:

  • Bredero bouw b.v., Bunnik
  • Urbibouw b.v., Nieuwegein
  • Ubeto b.v., Nieuwegein
  • ITB installatietechniek b.v., Bunnik
  • Bredero energy systems b.v., Bunnik
  • Van Harn verwarming en airconditioning b.v., Veenendaal

Met de onderhandelingen zullen naar verwachting nog ten minste een aantal- weken gemoeid zijn. een belangrijk uitgangspunt bij de onderhandelingen is de continuiteit van de betrokken over te nemen ondernemingen met de daarbij behorende werkgelegenheid.

De Geldens groep is in de loop van.1987 ontstaan als zelfstandige groep van ondernemingen, die voordien deel uitmaakten van het inmiddels in staat van faillissement verkerende concern verenigde bedrijven bredero n.v. ("VBB"). de geldens groep heeft zich direct in positieve zin ontwikkeld, zowel wat betreft financiele resultaten als marktpositie, orderportefeuille en omzet.

Zoals bij de verzelfstandiging van de geldens groep reeds bekend is gemaakt werd overwogen om de geldens groep binnen een periode van enkele jaren bij derden onder te brengen, zodat de opbrengst van de geldens groep uiteindelijk ten goede zou kunnen komen aan de boedel van vbb. De voorspoedige en positieve ontwikkeling en het herwonnen vertrouwen door de markt in de geldens groep heeft dit proces versneld.

Ten aanzien van de fabricage- en handelsbedrijven van de geldens groep zal een soortgelijke oplossing worden nagestreefd als thans ten aanzien van de bouw- en installatiebedrijven met de BAM Groep wordt overwogen. Zodra een en ander in een verder stadium is, zal nadere informatie hierover volgen.

De eventuele overname van de bouw- en installatiebedrijven van Geldens groep past in het door BAM Holding gevoerde beleid, dat er - mede in verband met de eenwording van de europese markt - op is gericht haar basis verder te verbreden en daarmede haar positie als grote nederlandse bouwgroep verder te versterken.

De omzetprognose voor 1988 van de bam groep geeft ten opzichte van 1987 een stijging te zien van ca 10 procent en bedraagt daarmee ca. fl. 650 miljoen. De omzetprognose van de bouw- en installatieactiviteiten van de Geldens groep voor 1988 bedraagt ca. fl. 270 miljoen, zodat na de overname de bam groep op jaarbasis een omzet zal realiseren van ruim fl. 900 miljoen, met een personeelsbestand van ca. 3500 personen.

Door bundeling van de activiteiten op het gebied van de utiliteitsbouw van de BAM Groep met die van Bredero bouw wordt de landelijke spreiding van het utiliteitsbouwbedrijf BAM Bataafse Aanneming Maatschappij b. v. te 's-Gravenhage met 13 regionale vestigingen overeenkomstig BAM's ondernemingsstrategie verder uitgebouwd.

Voor de woningbouwactiviteiten van de BAM Groep, welke activiteiten zijn ondergebracht in bouwmaatschappij Vermeulen b.v. te Deventer, Leeuwarden en Breda, leidt eventuele overname van Urbibouw tot versterking, zowel geografisch als wat de markten betreft.

De over te nemen bedrijven op het gebied van werktuigbouwkundige en elektrotechnische activiteiten, Van Harn, ITB en Bredero energy systems sluiten goed aan op en betekenen een wezenlijke uitbreiding van bestaande activiteiten van de BAM Groep op dit gebied, welke activiteiten worden uitgevoerd door GDW Installatietechniek te Apeldoorn en Zoetermeer.

De betrokken vakorganisaties en de centrale ondernemingsraden zijn uitgenodigd voor overleg conform de fusiegedragsregels, respectievelijk de wet op de ondernemingsraden.

Nadere mededelingen zullen volgen zodra het verloop van de onderhandelingen daartoe aanleiding geeft.

Directie BAM Holding n.v.