Winst BAM Groep stijgt met 20%

23 april 1991 14:17 - Koninklijke BAM Groep nv

De netto winst van BAM Groep N.V. over 1990 bedraagt f 25.0 miljoen hetgeen een stijging van 20% betekent ten opzichte van 1989 (f 20,9 miljoen).

De winst per aandeel bedraagt f 14,24. In 1989 werd, gecorrigeerd voor kapitaalmutaties, een winst per aandeel gerealiseerd van f 12,09. Vóór belastingen heeft de groep een resultaat behaald van f 36,4 miljoen (1989: f 31,5 miljoen).
De omzet is licht gestegen tot f 1.219 miljoen (1989: f 1.168 miljoen). Het bedrijfsresultaat na afschrijvingen is toegenomen tot f 26,8 miljoen (1989: f 25,6 miljoen).

De orderportefeuille ultimo 1990 bedraagt, evenals ultimo 1989 f 1,4 miljard.

Mede op basis van de werkvoorraad wordt voor 1991 een lichte stijging van de omzet verwacht tot circa f 1,3 miljard. De winst per aandeel zal naar verwachting over 1991 - onvoorziene omstandigheden voorbehouden - op het niveau van 1990 uitkomen.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld het dividend per aandeel van nominaal f 4,-- over het boekjaar 1990 vast te stellen op - naar keuze van de aandeelhouder - f 5,00 in contanten of 2,5% (nominaal f 0,10) in aandelen ten laste van de agio of algemene reserve, verhoogd met een uiterlijk op 4 juni 1991 na beurs vast te stellen bedrag in contanten.

Het jaarverslag zal op 17 mei 1991 verschijnen.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden gehouden op 7 juni 1991.

Bunnik, 23 april 1991

Direktie BAM Groep N.V.